HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Ontwerp peilvoorstel Peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn gereed

Op 10 januari 2017 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het ontwerp-peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp voor peilbesluit (peilvoorstel) Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn ligt van 16 januari tot en met 27 februari 2017 ter inzage.

Waarom een nieuw peilbesluit?

In een peilbesluit leggen we juridisch vast welke waterpeilen we in de watergangen nastreven en hoe we die waterpeilen beheren en handhaven. De waterpeilen kunnen we regelen met gemalen, stuwen en inlaten. Waterbeheer is een complex samenspel van belangen. Binnen één gebied gebruiken mensen de grond voor verschillende functies, zoals voor wonen, recreatie, landbouw en industrie. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Bewoners hebben bijvoorbeeld graag een droge kruipruimte onder hun huis. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse belangen, is een gebied onderverdeeld in diverse peilgebieden. Afhankelijk van de gebruiksfuncties in een gebied en de eisen die het waterschap stelt aan een goed watersysteem wordt afgewogen welk waterpeil het meest passend is.

Als waterbeheerder van het oppervlaktewater is Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden verplicht peilbesluiten vast te stellen. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005. Zowel de geldigheidsduur van dit peilbesluit is verstreken en de werkzaamheden aan het watersysteem in Leidsche Rijn zijn nagenoeg gereed. Daarom bereiden we nu een nieuw peilbesluit voor het gebied Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn voor.

Totstandkoming van het nieuwe peilbesluit

De afronding van de aanleg van het watersysteem in het gebied is in zicht en daarom is het tijd om het watersysteem, met de waterpeilen en het beheer hiervan, vast te leggen in een nieuw (geactualiseerd) peilbesluit.

In het ontwerp-peilbesluit stellen we voor om zoveel mogelijk de huidige praktijkpeilen vast te leggen. In een aantal gebieden passen we het waterpeil aan. We stemmen het waterpeil hier af op de oorspronkelijke plannen of aan de normen. Op sommige plekken voegen we een peilgebied samen met een ander peilgebied (om dat deze bijvoorbeeld bij de ontwikkeling haar functie heeft verloren), waardoor er soms ook een peilaanpassing plaatsvindt. Voor ontwikkelingen die op korte termijn gerealiseerd worden (bijvoorbeeld Rijnvliet), leggen we alvast het toekomstig waterpeil vast. In gebieden die nog in ontwikkeling zijn (langere termijn), stellen we voor om de tijdelijke praktijksituatie vast te leggen. We gaan het waterpeil in deze gebieden herzien als de ontwikkeling van start gaat.

Wat betekent dit voor u?

We nodigen u uit om kennis te nemen van het ontwerp peilbesluit. U kunt het peilbesluit hiernaast downloaden (zie op deze pagina onder 'Documenten peilbesluit'). Hier kunt u nalezen hoe het peilbesluit tot stand is gekomen en zien of het waterpeil in uw wijk wijzigt.

In het overgrote deel van het gebied verandert er niets. Voor aan klein aantal peilgebieden stellen we een peilverlaging voor. Dit heeft geen negatief effect op de 'nieuwe' bebouwing omdat we juist het waterpeil juist zoveel mogelijk weer terugbrengen naar het oorspronkelijke niveau waarop de Vinex Leidsche Rijn is ontwikkeld. Dit geldt ook voor de oudere bebouwing, hier wordt het waterpeil afgestemd op het peil voorafgaand op de ontwikkeling passend bij deze bebouwing.

Peilverlagingen en het strakker sturen van de waterpeilen kunnen lokaal leiden tot zichtbare kleurverschillen op onder andere beschoeiing en bruggen door algengroei en weersinvloeden. Dit kleurverschil verdwijnt waarschijnlijk niet helemaal, maar neemt na verloop van tijd wel af.

Bij de ontwikkeling van Haarrijnse plas en Terwijde is al rekening gehouden met flexibel peilbeheer en dit vindt nu al deels plaats. Ook hier verwachten we geen negatieve effecten. Wel is peilfluctuatie als gevolg van de weersomstandigheden (verdamping en neerslag) gedurende het jaar zichtbaar.

Uw reactie op het peilvoorstel: tot en met 27 februari 2017

Het ontwerp-peilbesluit ligt van 16 januari tot en met 27 februari 2017 ter inzage op het waterschapskantoor in Houten. U kunt het ontwerp-peilbesluit ook downloaden van deze pagina (zie op deze pagina onder 'peilbesluit documenten').

U kunt nalezen hoe het peilbesluit tot stand is gekomen en inzien wat het peilvoorstel betekent voor uw percelen. Ook kunt u aangeven wat u er van vindt. Tijdens de zes weken kunt u namelijk als belanghebbende gebruik maken van uw recht op inspraak. Dit kan online, maar u kunt ook uw ondertekende brief sturen aan: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. U kunt ook online een zienswijze indienen.

Informatieavond 14 februari 2017

Het waterschap nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het peilbesluit op 14 februari 2017. Op deze avond komt u meer te weten over waterpeilen in uw gebied. Waarom worden er bijvoorbeeld lokaal peilen veranderd en wat doen het waterschap én de gemeente hier eigenlijk nog meer? Zo kunt u antwoord krijgen op vragen over het functioneren van het watersysteem, waterrecreatie en plaagsoorten. Ten slotte kunt u het ontwerp-peilbesluit inzien en vragen stellen over het ontwerp-peilbesluit. Als u dat wilt kunt u aangeven wat u van het ontwerp peilbesluit vindt (mocht u dit niet online willen of kunnen doen).

Het vervolg

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden verzamelt alle zienswijzen en neemt ze op in een inspraaknota, die naar de insprekers wordt gezonden. Op 13 april 2017 behandelt de bestuurscommissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het ontwerp-peilbesluit en het inspraakrapport. Deze vergadering is openbaar en de mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen hierover bericht. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het peilbesluit naar verwachting op 17 mei 2017 vast.


Informatieavond 14 februari 2017

Tijdens een speciale informatieavond op dinsdag 14 februari konden geïnteresseerden zich op de hoogte laten stellen van waterpeilen in het gebied, maar ook over wat het waterschap en de gemeente hier nog meer doen.

Online zienswijze doorgeven

Op een interactieve kaart kunt u via een zienswijze aangeven wat u van het peilbesluit vindt. Let op: de interactieve kaart werkt het beste als u gebruik maakt van de internetbrowsers Firefox, Chrome of Internet Explorer vanaf versie 9.

Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider Marije van Bergen. Dat kan via (030) 209 71 45 of marije.van.bergen@hdsr.nl.

Het waterpeil in uw gebied

Peilschaal

Onze gemalen en de belangrijkste stuwen en inlaten werken volautomatisch en worden op afstand bediend. Zo houden we het water in de sloten op het afgesproken waterpeil. Nieuwsgierig naar de hoogte van het waterpeil? Kijk dan een op één van de ruim duizend blauwe peilschalen in ons beheergebied!